نقشه های متحرک

هولوکاست

هولوکاست، قتل عام شش میلیون یهودی و میلیون ها انسان دیگر توسط نازی ها و همدستان آنها در طول جنگ جهانی دوم بود. کشتارهای دسته جمعی در ژوئن 1941 با تیرباران شهروندان یهودی طی تهاجم آلمان به اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در پایان 1941، آلمانی ها شروع به تبعید یهودیان به مراکز کشتار در لهستان اشغالی کردند. تا ماه مه 1945، تقریباً از هر سه یهودی ساکن در اروپا دو نفر به قتل رسیده بودند.

 

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.