جوخه حفاظتی یا اس اس، یکی از ابزارهای مهم نازی ها برای ایجاد رعب و وحشت بود. این جوخه کار خود را به عنوان گارد ویژه آدولف هیتلر و دیگر رهبران حزب آغاز کرد. اعضای اس اس که پیراهن های سیاه به تن می کردند، گروهی کوچک تر و برگزیده را تشکیل می دادند که اعضای آن نیز به عنوان نیروی کمکی پلیس و سپس به عنوان نگهبانان اردوگاه کار اجباری خدمت می کردند. در نهایت، نیروهای اس اس گارد ضربت (اس.آ) را تحت الشعاع قرار داده و پس از سال 1934 به ارتش خصوصی حزب نازی تبدیل شدند.

فرمانده اس اس، هاینریش هیملر، نیروهای عادی پلیس (غیرحزبی) را نیز به ابزار ایجاد رعب و وحشت تبدیل کرد. او در ایجاد پلیس مخفی قدرتمند حکومت (یا گشتاپو) در آلمان نقشی مهم داشت. این نیروی پلیس بدون اونیفورم، در سرتاسر آلمان از شیوه های ظالمانه و بی رحمانه ای برای شناسایی و بازداشت مخالفان سیاسی و سایر افرادی که از قوانین و سیاست های رژیم نازی پیروی نمی کردند، استفاده می کرد.

در ماه های پس از به قدرت رسیدن هیتلر، مأموران گارد ضربت و گشتاپو به منظور شناسایی دشمنان هیتلر، جست و جوی خانه به خانه را آغاز کردند. سوسیالیست ها، کمونیست ها، رهبران اتحادیه های صنفی و سایر افرادی که علناً به حزب نازی اعتراض کرده بودند، دستگیر و برخی از آنها کشته شدند. تا اواسط سال 1933، حزب نازی تنها حزب سیاسی به شمار می رفت و تقریباً همه گروه های سازمان یافته مخالف این رژیم نابود شدند. دموکراسی در آلمان مرده بود.

گروه های متعدد- از جمله گارد ضربت و نیروهای اس اس- صدها "اردوگاه" موقت در انبارهای خالی، کارخانه ها و دیگر مکان ها در سرتاسر آلمان دایر کردند که در آن مخالفان سیاسی را بدون برگزاری محاکمه و تحت شرایطی بسیار ظالمانه نگه می داشتند. یکی از این اردوگاه ها در 20 مارس 1933 در داخائو، در یک کارخانه مهمات سازی متروکه که از جنگ جهانی اول باقی مانده بود، دایر شد. داخائو که نزدیک به مونیخ در جنوب غربی آلمان قرار داشت، به اردوگاه کار اجباری "نمونه" برای سیستم وسیع اردوگاه های اس اس تبدیل شد.

تاریخهای مهم

22 فوریه 1933
نیروی اس اس و گارد ضربت (اس.آ) به واحدهای کمکی پلیس تبدیل شدند

آدولف هیتلر در کمتر از یک ماه پس از انتصاب خود به مقام صدراعظمی آلمان، از عوامل حزب نازی خواست که به عنوان پلیس کمکی وارد عمل شوند. به نیروی اس اس- که ابتدا محافظان هیتلر بودند- و نیروی اس.آ- مبارزان خیابانی یا گارد ضربت حزب نازی- رسماً اختیارات پلیس داده شد. این امر موجب افزایش قدرت حزب نازی در جامعه آلمان شد.

28 فوریه 1933
حکم مربوط به آتش سوزی رایشستاگ به قدرتمند شدن پلیس انجامید

حکم فوری که به دنبال آتش سوزی رایشستاگ (پارلمان آلمان) در 27 فوریه 1933 صادر شد، به پلیس قدرت و اختیاراتی تقریباً نامحدود برای دستگیری افراد داد. این قدرت و اختیارات پلیس به "دستگیری حفاظتی" معروف شد. در اصطلاح شناسی ناسیونال سوسیالیسم، دستگیری حفاظتی به معنای بازداشت مخالفان احتمالی رژیم بدون محاکمه و دادرسی قضایی بود. زندانیان دستگیری های حفاظتی نه در زندان های معمولی، که در اردوگاه های کار اجباری محبوس می شدند. این اردوگاه ها ابتدا به دست گارد ضربت (اس.آ) احداث شد و سپس تحت مسئولیت انحصاری فرمانده اس اس (گارد برگزیده حکومت نازی ها) قرار گرفت.

20 مارس 1933
هاینریش هیملر خبر افتتاح اردوگاه داخائو را اعلام کرد

اردگاه داخائو، واقع در نزدیکی مونیخ در جنوب آلمان، یکی از اولین اردوگاه های کار اجباری بود که نازی ها احداث کردند. فرمانده نیروهای اس اس، هاینریش هیملر، خبر افتتاح این اردوگاه را در 20 مارس 1933 اعلام کرد. اولین زندانیان در 22 مارس وارد اردوگاه شدند. این زندانیان عمدتاً کمونیست و سوسیالیست بودند. داخائو تنها اردوگاهی بود که از سال 1933 تا 1945 فعالیت داشت.

17 ژوئن 1936
هاینریش هیملر رئیس پلیس آلمان شد

آدولف هیتلر، فرمانده اس اس، هاینریش هیملر را به عنوان رئیس کل واحدهای پلیس آلمان منصوب کرد. به این ترتیب، تمام نیروهای پلیس متمرکز شدند. گشتاپو (پلیس مخفی حکومت آلمان) زیر نظر هیملر قرار گرفت. گشتاپو که مسئول امنیت کشور بود، از اختیارات لازم جهت فرستادن افراد به اردوگاه های کار اجباری برخوردار بود. اعضای گشتاپو اغلب عضو اس اس نیز بودند.