قطعه فیلم های تاریخی

شهادت قربانیان آزمایشهای پزشكی طی دادگاه پرونده پزشكی

دادگاه "پرونده پزشكی" یكی از 12 محاكمه جنایات جنگی بود كه به عنوان بخشی از "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" برگزار شد و در آن پزشكان و پرستارانی به محاکمه کشیده شدند كه در كشتار معلولان جسمی و ذهنی آلمانی شركت داشتند و زندانیان اردوگاه های كار اجباری را نیز مورد آزمایشات پزشكی قرار داده بودند. در اینجا، ماریا کوسمیرچوک و یادویگا جیدو - از بازماندگان اردوگاه و قربانیان این آزمایشات- جراحات خود را به عنوان مدرک به دادگاه نشان می دهند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.