هانس رودلزهایم Hans Rudelsheim

هانس رودلزهایم Hans Rudelsheim

تاریخ تولد: 1922

کمپن, هلند

هانس در یک خانواده‌ی یهودی در شهر کوچک هلندی کمپن، متولد شد. پدرش که خیاط بود، این حرفه‌ را به هانس آموزش داد.

۱۹۳۳-۳۹: هانس خیاط ماهری بود و همچنین در نواختن پیانو هم مهارت داشت. او نسبت به همه چیز کنجکاو بود، هانس عاشق مطالعه بود و رویداد‌های جاری را دنبال می‌کرد.

۱۹۴۰-۴۳: هنگامی که در ژانویه ۱۹۴۲ به یهودیان ایالات هلند دستور داده شد که به آمستردام نقل مکان کنند، خانواده رودلزهایم موافقت کردند. در اوایل سال ۱۹۴۳، هنگامی که در خانه‌ی یک خانواده‌ی مسیحی نزدیک لیدن پنهان شده بودند، هانس برای دیدن دوستش اینا، مخفیانه بیرون آمد. ناگهان، یک آلمانی به خانه‌ی اینا آمد. هانس خود را در کمد حمام، پشت تعدادی لباس پنهان کرد. آلمانی خانه را جستجو کرد و هنگامی که به حمام رسید، اینا کمد تاریک را باز کرد، و تا جایی که می‌توانست با بی تفاوتی گفت، "...و این هم کمد." هنگامی که آلمانی قانع شد که کسی در خانه نیست، آنجا را ترک کرد.

در مارس ۱۹۴۳ به هانس خیانت شد. او تبعید شد و در یک اردوگاه مرگ، درگذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.