تاریخ شفاهی

هانس هیمن از خاطرات بازداشت و دستگیری در ایتالیا می‌گوید

در مارس ۱۹۳۸، آلمان اتریش را ضمیمه‌‌ی خاک خود کرد. در سال ۱۹۳۹، هانس ابتدا به مجارستان و سپس به ایتالیا فرار کرد. او و خانواده‌اش به شهرهای متعددی نقل مکان کردند. پدرش بیمار شد و در سال ۱۹۴۰ جان خود را از دست داد. در سال ۱۹۴۳، به هانس و مادرش در مورد برنامه‌ی آلمان برای تبعید یهودیان از ایتالیا به لهستان خبر رسید. آنها تا اوت ۱۹۴۳ که توسط بریتانیا آزاد شدند، به شهرهای کوچکتر نقل مکان کردند. هانس تا سال ۱۹۴۵ برای کمیته‌ی مشترک توزیع یهودیان آمریکایی و کمک به اسکان مجدد یهودیان به عنوان مترجم با متفقین کار کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.