تاریخ شفاهی

هنی فلچر آرونسن از از ورود به اردوگاه اشتوت‌هاف می‌گوید

هنی در یك خانواده یهودی از طبقه متوسط در كوونو، لیتوانی متولد شد. او و برادرش در یك مدرسه خصوصی تحصیل می كردند. در ژوئن 1940، نیروهای شوروی لیتوانی را اشغال كردند اما تا حمله آلمان در ژوئن 1941 تغییرات چندانی صورت نگرفت. آلمانی ها در اوت 1941 یك محله یهودی نشین در كوونو را بستند. هنی و خانواده اش مجبور شدند به محله یهودی نشین نقل مكان كنند. هنی در نوامبر 1943 در محله یهودی نشین ازدواج كرد؛ جهیزیه او یك پوند شكر بود. او چندین مرتبه از دستگیری های جمعی جان سالم به در برد، در حالی که بعضی از دوستان و اعضای خانواده اش در طی همین دستگیری ها تبعید شدند. وقتی آلمانی ها در سال 1944 محله یهودی نشین كوونو را از بین بردند، هنی نیز به اردوگاه كار اجباری اشتوتهاف تبعید شد. در اردوگاه او در گروه بیگاری قرار گرفت. با پیشروی سربازان شوروی، آلمانی ها هنی و دیگر زندانیان را مجبور به راه پیمایی مرگ كردند. هنی پس از آزادی توسط نیروهای شوروی در سال 1945، سرانجام به شوهرش پیوست و به آمریكا نقل مكان كرد.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.