تاریخ شفاهی

هنری جی. كلرمن از از واكنش متهمان در طی جلسات محاكمه نورنبرگ می‌گوید

هنری مدرك دكترای حقوق را در سال 1937 از دانشگاه برلین دریافت كرد. او با حمایت خاخام انجمن یهودیان بالتیمور در آن سال به ایالات متحده مهاجرت كرد. در سال 1945، اداره خدمات استراتژیك (OSS) او را مأمور کرد تا پیش از محاکمه خلاصه پرونده ها را برای دادگاه نظامی بین المللی كه در نورنبرگ آلمان برگزار می شد، تهیه کند. او تعدادی از شهود و متهمان را مورد بازپرسی قرار داد. هنری پس از جنگ پست های سیاسی گوناگونی را بر عهده داشت.

نسخه كامل

فیلم "كارخانه های مرگ" را نمایش می دادیم... فیلم مستندی که پیدا کرده بودیم و در باره بعضی از اردوگاه های كار اجباری و چند صحنه از محله یهودی نشین در ورشو بود... ما دادگاه را تاریك كردیم و فقط روی چهره 22 متهم نور تاباندیم. به این ترتیب، وقتی آن فیلم با تمام صحنه های هولناكش در حال نمایش بود، فرصت كردم چهره آنها را بررسی كنم. خدای من، چقدر در هم شکستن آنها غریب بود. [هرمان] گورینگ اصلاً به آن فیلم نگاه نکرد [رودولف] هس هم همینطور. [یالمار] شاخت که در تمام طول محاكمه ادعا می كرد این فجایع به او ربطی ندارد، پشت به صحنه كرده بود و دست به سینه نشسته بود تا نشان... نشان دهد كه در طول دوره نازی ها...حضور نداشته است. [هانس] فرانك، معروف به "قصاب لهستان" بغضش تركید. [فریتز] ساكل، كه به تزار اردوگاه های بیگاری معروف بود نیز گریه كرد... تنها كسی كه با خوشحالی و لذت به فیلم نگاه می كرد [یولیوس] اشترایشر بود. او رهبر منطقه ای نازی ها در باواریا... فرانكونیا بود... و سردبیر و ناشر روزنامه پلید "مهاجم" هم بود... شاید شما این روزنامه را به نام "گروه ضربت" می شناسید... این... نمایش او بود. و او فکر می كرد كه آن تصاویر بیگناهی او را کاملاً ثابت می کند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.