قطعه فیلم های تاریخی

سخنان گوبلز هنگام سوزاندن کتاب ها

نازی ها با انگیزه رهانیدن کشور از هر آنچه که "غیرآلمانی" قلمداد می کردند، کتابهای موجود در شهرهای سراسر آلمان را در ملاء عام سوزاندند. اینجا، در برابر "تالار اپرا" در برلین، جماعتی شعارگویان کتاب های نوشته شده توسط یهودیان و روشنفکران چپ گرا را به آتش می کشند. یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و اطلاعات عمومی هیتلر، در خصوص هدف از "آموزش مجدد" آلمان سخنرانی می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.