قطعه فیلم های تاریخی

خودداری آلمان از خلع سلاح و همکاری بین المللی

آدولف هیتلر در سیاست خارجی خود این هدف را دنبال می کرد که از طریق جنگ یک امپراتوری اروپایی برای آلمان بنا نهد. اجرای این سیاست، مستلزم پیشرفت سریع قابلیت های نظامی آلمان بود. هدف از کنفرانس خلع سلاح ژنو- که در 1932 آغاز شد- ممانعت از جنگی دیگر در اروپا از طریق مذاکره در زمینه کاهش تولید تسلیحات جنگی بود. هیتلر با خارج کردن آلمان از کنفرانس در اکتبر 1933 ، این تلاش ها را بی اعتبار کرد. در عین حال، او با کناره گیری از جامعه ملل، امنیت جمعی در امور بین المللی را نیز رد کرد. در عوض، آلمان نازی برنامه تولید انبوه تسلیحات نظامی را آغاز کرد.

نسخه كامل

  • John E. Allen, Inc.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.