قطعه فیلم های تاریخی

یولیوس اشترایشر

یولیوس اشترایشر، یکی از رهبران نازی و ناشر روزنامه ضد یهودی "اشتورمر" (مهاجم)، طی سخنانی یهودیان را به تلاش برای کنترل جهان و زندگی از طریق استثمار غیریهودیان متهم می کند. به گفته اشترایشر، تنها راه آلمان، حل "مسئله یهودیان" است.

نسخه كامل

مردم آلمان به دلیل ایجاد یهودستیزی یا جنگ علیه یهودیان مورد سرزنش قرار می گیرند و از همین رو، به بربریت متهم می شوند. کسانی که چنین حرف هایی می زنند، حقیقت را نمی گویند. هزاران سال پیش، اقوام غیریهودی وادار به دفاع از خود در مقابل متجاوزان یهودی شدند. اگر این نبرد هنوز ادامه دارد، تقصیر یهودیان است که با استثمار غیر یهودیان زندگی می کنند و اعلام می کنند که برای سروری جهان برگزیده شده اند. در این دنیا، صلح و آرامش میان مردم تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که افراد ذینفع از جنگ دیگر نتوانند مردم جهان را به جنگ علیه یکدیگر تحریک کنند؛ زمانی که کسانی که می دانند بدون راه حلی برای مسئله یهودیان، راه حلی برای بشریت وجود ندارد، سعادتمند شمرده شوند.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.