قطعه فیلم های تاریخی

اعلام پیروزی در اروپا از سوی ترومن

جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سپتامبر 1939 آغاز شد و با تسلیم آلمان و پیروزی متفقین در اروپا در ماه مه 1945 خاتمه یافت. روز هشتم ماه مه روز "پیروزی در اروپا" اعلام شد. در این قطعه فیلم، رئیس جمهور ایالات متحده، هری اس. ترومن پیروزی در اروپا را اعلام می کند و قول می دهد جنگ را در اقیانوس آرام تا تسلیم بی قید و شرط ژاپن ادامه دهد.

نسخه كامل

این لحظه ای سنگین، اما با شکوه است. فقط ای کاش فرانکلین دی. روزولت زنده مانده بود تا این روز را ببیند. ژنرال آیزنهاور به من اطلاع داد که نیروهای آلمانی تسلیم سازمان ملل شده اند. پرچم های آزادی در سراسر اروپا برافراشته شده اند. حملات ما تا توقف نیروهای نظامی و دریایی ژاپن و تسلیم بی قید و شرط آنها ادامه خواهد داشت. تنها با کارکردن – با پایبندی بی وقفه نسبت به مسئولیت های پیش روی ما- است که می توانیم دین خود را به خداوند و مردگان و کودکانمان ادا کنیم. اگر بخواهم برای روزها و ماههای آتی به شما نصیحتی کنم، خواهم گفت: "کار، کار، و باز هم کار."


برچسب‌ها


  • Grinberg Archives

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.