ایزاک سَندلِر  Isaac Sandler

ایزاک سَندلِر Isaac Sandler

تاریخ تولد: 1894

واکنُوکا, Vachnovka اوکراین

ایزاک در یک خانواده‌ی یهودی در دهکده‌ی واکنُوکای اوکراین در اتحاد جماهیر شوروی متولد شد. این خانواده دارای شش فرزند بود. در اواسط دهه ۱۹۲۰ ایزاک ازدواج کرد و به کیِف پایتخت اوکراین رفت.

۱۹۳۳-۳۹: در کیف، ایزاک به عنوان یک نقاش ساختمان مشغول به کار شد. چون با یک اوکراینی مسیحی ازدواج کرده بود، برخی از اقوام وی که معتقد بودند این ازدواج بر خلاف قانون یهود است از او دوری می کردند. خانواده ایزاک او را "مایه‌ی ننگ" خود می دانستند.

۱۹۴۰-۴۱: وقتی آلمانی ها در سال ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی حمله کردند، ایزاک توسط ارتش سرخ برای خدمت در یک واحد مهندسی که استحکامات کیف را پشتیبانی می کرد، به خدمت گرفته شد. با پیشروی آلمانی ها در کیف در همان ماه سپتامبر، دسته‌ی ایزاک دستگیر شدند. فرمانده‌ی آلمانی، همه زندانیان را به صف کرد و به همه یهودیان و کمیسرهای سیاسی دستور داد سه قدم جلو بیایند. ایزاک جلو آمد.

فرمانده آلمانی سپس به سایر زندانیان دستور داد "به زندگی آنها پایان دهند". یکی از نیروهای اتحاد جماهیر شوروی ساق پوش خود را در آورد و ایزاک را از پشت خفه کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.