کارل گورات

کارل گورات

تاریخ تولد: ۱۲ دسامبر ۱۹۱۲

باد تسویشنان, آلمان

کارل در شهر کوچک "باد تسویشنان" در شمال آلمان به دنیا آمد. هنگامی که 2 ساله بود، خانواده اش به بندر برمرهافن نقل مکان کردند. پدر کارل، ملوان و مادرش در یک بیمارستان محلی پرستار بود. کارل پس از مرگ پدر، همچنان با مادرش زندگی می کرد. او در 20 سالگی در کلیسای کشیش نشین خود تحت تعلیم شمّاسی قرار گرفت.

39-1933: من 26 ساله بودم که عاشق حسودم مرا به پلیس معرفی کرد و من به موجب بند 175 قوانین جنایی که همجنس گرایی را رفتاری "غیرطبیعی" تعریف می کرد، در خانه ام دستگیر شدم. اگرچه این قانون سال ها وجود داشت، اما نازی ها دامنه اش را وسعت داده و از آن به عنوان دلیلی برای دستگیری های جمعی همجنس گرایان استفاده کردند. من در اردوگاه کار اجباری نوئنگام نزدیک به هامبورگ زندانی شدم. در آنجا کسانی که به موجب بند "175" بازداشت شده بودند، باید روی لباس خود نشان مثلث صورتی رنگ می دوختند.

44-1940: از آنجا که قبلاً تا حدودی آموزش پرستاری دیده بودم، برای کار به بیمارستان زندانیان در اردوگاه فرعی ویتنبرگ منتقل شدم. روزی یکی از نگهبانان به من دستور داد سهمیه نان اسرای جنگی لهستان را کمتر کنم، اما من قبول نکردم و به او گفتم که چنین رفتاری با لهستانی ها غیر انسانی است. مرا برای مجازات به آشویتس فرستادند، و این بار به جای نشان زندانیان بند "175"، باید مثلث قرمز رنگ بر لباس خود می دوختم که علامت زندانیان سیاسی بود. در آشویتس یک معشوق لهستانی به اسم ازبیگنیف داشتم.

کارل در سال 1945 در آشویتس آزاد شد. او پس از جنگ به دلیل سابقه محکومیت خود بر اساس بند 175 قوانین جنایی، با مشکلاتی روبرو شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.