ولفگانگ کوسروف Wolfgang Kusserow

ولفگانگ کوسروف Wolfgang Kusserow

تاریخ تولد: ۱ مارس ۱۹۲۲

بوخوم, آلمان

زمانی که ولفگانگ شیرخوار بود، والدین او به شاهدان یهوه پیوستند. زمانی که وی ۹ سال داشت، پدر او خانواده را به شهر کوچک وست فالیان در باد لیپسترینگ منتقل کرد. منزل آنها مرکزی برای تجمع شاهدان یهوه‌ی جدید بود. ولفگانگ و ده برادر و خواهر او با آموزش روزانه‌ی انجیل بزرگ شدند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی کوسروف به علت مذهب خود تحت نظارت شدید پلیس مخفی نازی قرار داشتند. ولفگانگ به عنوان شاهد یهوه، بسیار به خداوند و قوانین او اعتقاد داشت و مخصوصاً به «خداوند را بالاتر از هرچیز دوست داشته باشید و همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار». حتی پس از دستگیری پدر و ویلهلم، برادر بزرگ ولفگانگ توسط نازی‌ها، خانواده‌ی کوسروف همچنان میزبانی غیرقانونی جلسات تفسیر انجیل را در منزل خود ادامه دادند.

۱۹۴۰-۴۲: اعتقاد به خداوند و نه هیتلر، راهنمای او بود و با پیروی از فرمان خداوند «نباید کسی را بکشید»، ولفگانگ از پیوستن به ارتش آلمان سرباز زد. او در دسامبر ۱۹۴۱ دستگیر شد و در ۱۲ ژانویه ۱۹۴۲ بر علیه او ادعای جرم شد. پس از ماه‌ها در زندان، ولفگانگ محاکمه و محکوم به مرگ شد. در شب قبل از اعدام، او نامه‌ای برای خانواده‌اش نوشت و به آنها اطمینان داد که به خداوند اعتقاد دارد.

در ۲۸ مارس ۱۹۴۲، زمانی که ۲۰ سال داشت، ولفگانگ در زندان براندنبرگ با گیوتین کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.