تاریخ شفاهی

آبراهام بومبا در مورد کوتاه کردن موهای زنان پیش از فرستادنشان به اتاق گاز می‌گوید

آبراهام در چستوخووا در لهستان بزرگ شد و به شغل آرایشگری روی آورد. در 1942، او و خانواده اش از محله یهودی نشین چستوخووا به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. در این اردوگاه، آبراهام برای بیگاری انتخاب شد. او مجبور بود موهای زنان را قبل از اعدام با گاز کوتاه کند، و لباس زندانیان تازه وارد را دسته بندی كند. در 1943، آبراهام از اردوگاه فرار كرد و به محله یهودی نشین چستوخووا بازگشت. او از ژوئن 1943 تا سال 1945 که به دست نیروهای شوروی آزاد شد، در یک اردوگاه کاراجباری کار می کرد.

نسخه كامل

ما قیچی داشتیم. موهاشان را دسته دسته می گرفتیم. و می چیدیم. و می انداختیم گوشه ای از كف اتاق. باید كمتر از دو دقیقه طول می کشید. حتی دو دقیقه هم نه... چون یک صف آدم منتظر بودن نوبت شان بشه. و ما اینجور کار می کردیم. اما دل مان پر از درد بود. خیلی درد داشت وقتی بعضی از آرایشگرها عزیزان شان رو بین این آدم ها می دیدن -- زن هاشان، مادرهاشان، حتی مادربزرگ هاشان. باورتان میشه كه آدم مجبوربود موهاشان را كوتاه كنه اما حق نداشته باشه یک كلمه باهاشان حرف بزنه؟ اگر به اونها یک كلمه می گفتن كه...اِه... قراره پنج شش دقیقه دیگر با گاز كشته بشن، همه جا رو وحشت برمی داشت و تازه خودشان هم کشته می شدن.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.