تحقیق مسئولانه‌ی تاریخ، مبتنی بر توان شناسایی کیفیت و یکپارچگی منبع مورد نظر می‌باشد. منبع می‌تواند مقاله و یا کتابی درباره‌ی رویدادهای تاریخی باشد. 

سه سؤال مهمی که در ارزیابی یک منبع تاریخی باید پرسید:

 • آیا منبع قابل اعتماد است؟
 • آیا منبع مفاد مناسبی را ارائه می‌دهد؟
 • آیا متن با درک مطلب نوشته شده است؟

آیا منبع قابل اعتماد است؟ 

منبع موثق:

 • از ترکیبی از منابع تأیید شده، به‌ویژه منابع اولیه (به‌عنوان مثال، مطالب مربوط به آن دوره‌ی زمانی خاص) استفاده می‌کند.
 • منابع را به تفصیل ذکر می‌کند.
 • منطق درونی و انگیزه‌ی هر منبع را در نظر می‌گیرد.
 • وقایع را برای تأیید شهادت شاهدان عینی مستند می‌کند.

مانند هر موضوع دیگری، باید با دقت در مورد منابع اطلاعاتی، تمایز قائل شد و سؤالات زیر را در نظر گرفت: 

 • چرا یک متن خاص نوشته شده است؟ چه کسی آن را نوشته است؟ مخاطب مورد نظر چه کسی بوده است؟ 
 • سوگیری‌های درونی(شناختی) در اطلاعات یا تحلیل‌های ارائه‌شده توسط نویسنده چه هستند؟ 
 • آیا خلأهایی در بحث وجود دارد؟ چرا باید نویسنده برخی از اطلاعات خاص را حذف کرده باشد؟ 

از آنجایی که پژوهشگران اغلب، اساس پژوهش‌های خود را بر  ترکیبات متفاوت اطلاعات قرار می‌دهند، ممکن است تفسیرهای متفاوتی از تاریخ به دست آید. مهم است که همیشه، منشأ و تألیف همه‌ی مطالب تاریخی، به‌ویژه هر چیزی که بر روی شبکه‌های رایانه‌ای یافت می‌شود، بادقت مورد بررسی قرار گیرد.

چه مفادی را منبع ارائه می‌دهد؟

یک منبع معتبر:

 • توجه دقیقی به این مفاد دارد: محیط اطراف، موقعیت، زمان‌شناسی و قضاوت صحیح.
 • شرایط سیاسی و جغرافیای طبیعی را بررسی می‌کند.

وقایع تاریخی را باید در بستر تاریخی مناسب خود تحلیل کرد. بافت تاریخی، چشم‌اندازی به سوابق و شرایطی که احتمالا به وقوع یک رویداد کمک کرده باشند را ارائه می‌دهند. 

در مورد تاریخ هولوکاست، رویدادها و به ویژه نحوه‌ی رفتار افراد و سازمان‌ها در آن زمان، باید در چارچوب تاریخ اروپا به‌عنوان یک کل مورد مطالعه قرار گیرد. این دیدگاه به خوانندگان کمک می‌کند تا شرایطی را که باعث تشویق یا دلسرد شدن افراد در عملکردها یا رفتارهای خاص شده است را بهتر درک کنند. به‌عنوان مثال، وقتی به این فکر می‌کنیم که چرا مردم در برابر نازی‌ها مقاومت کردند یا نکردند، باید در نظر گرفت که چه زمانی و در کجا یک عمل رخ داده است؛ پیامدهای فوری عمل فرد برای خود و خانواده چه بوده؛ میزان کنترل نازی‌ها در یک کشور یا بر جمعیت محلی چه اندازه بوده؛ نگرش تاریخی جمعیت‌های بومی نسبت به گروه های مفتاوت چه بوده؛ و مخفیگاه‌های احتمالی تا چه میزان در دسترس و ریسک آن چقدر بوده است.

آیا متن با درک مطلب نوشته شده است؟

یک منبع معتبر:

 • از استفاده از توضیحات بی‌مورد یا استفاده از دانشی که پس از واقعیت به دست آمده، اجتناب می‌کند ("۲۰/۲۰ آینده‌نگری").
 • اعمال و انگیزه‌ها را با استفاده از اطلاعات، فناوری و آداب اجتماعی آن دوره به‌جای استانداردهای امروزی، تجزیه و تحلیل می‌کند.

به‌طور مثال: در بررسی این پرسش که "چرا یهودیان آلمان را ترک نکردند؟"، یادآوری این نکته مهم است که اقدامات ظالمانه علیه یهودیان در دوره‌ی قبل از جنگ به‌تدریج تصویب و اجرا شد. همچنین این نوع اقدامات و قوانین قبل از جنگ، در طول تاریخ قوم یهود، در دوره‌های گذشته و همچنین در کشورهای دیگر تجربه شده بود. هیچ‌کس در اروپای قبل از جنگ جهانی دوم نمی‌توانست جوخه‌های اعدام و اردوگاه‌های مرگ را پیش‌بینی یا پیش‌گویی کند.

منابع نامعتبر و انکار هولوکاست

متأسفانه تعداد کمی از افراد و منکران هولوکاست هستند که اظهار می‌کنند که هولوکاست موهوم و یا در آن اغراق شده است. این افراد، مقالات و کتاب‌هایی می‌نویسند که به‌عنوان پژوهش معتبر علمی معرفی می‌شوند ، اما تحلیل تاریخی آن‌ها از پیشنهادات ذکرشده در بالا پیروی نمی‌کند.  

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انکار هولوکاست، پیوندهای زیر را کاوش کنید.