قطعه فیلم های تاریخی

پیامد پوگروم در کی یلتسه

در ژوئیه 1946، پوگرومی در کی یلتسه در لهستان به وقوع پیوست که طی آن 42 یهودی کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. این واقعه موجب مهاجرت دسته جمعی صدها هزار یهودی از لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد. این فیلم کوتاه، پناهندگان یهودی را نشان می دهد که ازپوگروم جان سالم به در برده و منتظر ترک لهستان و عبور از چکوسلواکی هستند.

نسخه كامل

در ژوئیه 1946، یهودیان برای نجات جان خود مجددأ مجبور به فرار شدند. در شهر کی یلتسه، شبکه های مخفی فاشیستی 41 نفر یهودی را کشتند. مردم ابتدا کم کم و سپس فوج فوج به سمت مرزها می رفتند. ده ها، صدها، هزارها و خیلی زود صد هزار نفر به سمت مرزها گریختند. نیمی از پناهندگان را یهودیانی تشکیل می دادند که هنگام بهار از روسیه به لهستان بازگشته بودند و مشتاق از نو ساختن زندگی خود بودند. اگرچه دولت چکسلواکی از سر انسان دوستی، به یهودیان آزار دیده کمک کرد و به آنان اجازه عبور داد، اما این "کمیته توزیع مشترک یهودیان آمریکا" بود که وظیفه اصلی کمک به پناهندگان در مسیر حرکت شان از چکسلواکی و سپس اتریش و راه های منتهی به مکانی امن در منطقه تحت کنترل آمریکایی ها در آلمان را به عهده داشت.


  • National Center for Jewish Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.