قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه "واحدهای سیار کشتار": قاضی جکسن نحوه استفاده از کاميون های گاز را توضیح می دهد

پس از محاکمه جنایتکاران اصلی جنگی در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، ایالات متحده دیگر محاکمات جرائم جنگی را تحت عنوان "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" در نورنبرگ برگزار کرد. نهمین محاکمه در دادگاه نظامی آمریکایی در نورنبرگ مربوط به اعضای "واحدهای سیار کشتار" بود که مأموریت داشتند یهودیان و سایر مردم را پشت جبهه شرق به قتل برسانند. در اين قطعه فيلم، رابرت جکسن، قاضی دادگاه عالی و دادستان کل ايالات متحده در محاکمات نورنبرگ با توضيحاتی درباره نحوه استفاده واحدهای سيار کشتار از کامیون های گاز برای کشتن يهوديان و دیگران طی حمله آلمانی ها به اتحاد جماهير شوروی، اقامه دعوا را آغاز می کند.

نسخه كامل

یکی از روشهای دیگر کشتار، خفگی با گازهای کشنده در کامیون های سربسته بود. در اینجا قربانیان را با وعده انتقال به مناطق دیگر برای اسکان مجدد وارد این ماشین های مرگ می کردند. همانطور که کامیون محل بارگیری را ترک می کرد، پر از گازهای کشنده می شد. پس از چند دقیقه، وقتی که کامیون به محل انهدام می رسید، اجساد را درون گودال های آماده تخلیه می کردند. این گودال ها به گورهای دسته جمعی بی نام و نشان تبدیل می شدند. این یکی از متداول ترین روشهای مورد استفاده واحدهای سیار کشتار بود.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.