تاریخ شفاهی

جرج سالتون از شرایط جسمانی‌اش به هنگام آزادی می‌گوید

گئورگ در ماه مه 1945 توسط نیروهای آمریکایی آزاد شد. او در طول جنگ، سه سال را در ده اردوگاه کار اجباری مختلف گذراند. گئورگ در سال 1945 در اردوگاه ووبلین در آلمان بود. بعد از آزادسازی، او بیش از دو سال را در اردوگاه های مختلف آوارگان به سر برد. گئورگ در اکتبر 1947 به ایالات متحده مهاجرت كرد.

نسخه كامل

از نظر جسمی وضع بسیار وخیمی داشتم. نمیتوانستم درست راه بروم. درد باسن اذیتم می کرد و واقعاً خیلی ضعیف شده بودم و از نظر روحی داشتم به مرحله ای می رسیدم که در آن زندانیان دیگر مرگ و زندگی برایشان چندان فرقی نمی کند. البته، من به آن مرحله نرسیدم. حتی وقتی از گوشه چشمم دیدم که آدم ها در حال دویدن هستند، بلند شدم و رفتم ببینم که چه اتفاقی افتاده. اما در شرایط جسمی خوبی نبودم، و فکر کنم اگر آزاد نشده بودم، ظرف چند روز من هم جزو آن اجسادی می شدم که مقابل توالت ها روی هم تلنبار شده بودند. به گمانم احتمالأ یک هفته یا ده روز از عمرم باقیمانده بود، و اگر آزاد نشده بودم، و غذای اضافی به من نداده بودند و استراحت نمی کردم و زیر آفتاب نمی نشستم، حالم خوب نمی شد و به وضع عادی برنمی گشتم.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.