قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه "واحدهای سیار کشتار": دادستان ايالات متحده نسل کشی را محکوم می کند

پس از محاکمه جنایتکاران اصلی جنگی در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، ایالات متحده دیگر محاکمات جرائم جنگی را تحت عنوان "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" در نورنبرگ برگزار کرد. نهمین محاکمه در دادگاه نظامی آمریکایی در نورنبرگ مربوط به اعضای "واحدهای سیار کشتار" بود که مأموریت داشتند یهودیان و سایر مردم را پشت جبهه شرق به قتل برسانند. در اين قطعه فيلم از بیانیه آغاز دادرسی، دادستان ايالات متحده، بن فرنچز تفاوت بين جنايات جنگی و جنايت علیه بشریت را شرح می دهد. او نسل کشی را محکوم می کند.

نسخه كامل

سر هارتلی شاوکراس، دادستان بریتانیایی در دادگاه بین المللی خاطر نشان کرد: "مدتهای مدیدی است که حق دخالت انسان دوستانه برای احقاق آن دسته از حقوق افراد که توسط یک حکومت به گونه ای پایمال شده که احساسات بشریت را جریحه دار کرده، به عنوان بخشی از حقوق ملل در نظر گرفته می شود." استادان آلمانی حقوق نیز این نکته را در نوشته های خود ذکر کرده اند. حوزه قضایی هر حکومتی مجازات جرائم علیه حقوق ملل -"توسط هر کس و در هر جا "- را در بر می گیرد . بنابراین، سزاوار است که این دادگاه به اتهامات این جنایات بین المللی رسیدگی کند و به نام تمدن در مورد آنها قضاوت کند. ماهیت اتهامات: اتهاماتی كه ما علیه متهمان مطرح کرده ایم، ارتکاب جنایت علیه بشریت است. همان اعمالی که در مورد اتهام اول تحت عنوان "جنایت علیه بشریت،" اعلام کرده ایم، در مورد اتهام دوم با عنوان "جنایات جنگی" ارائه شده است. بنابراین، همان اعمال، به صورت جرائم جداگانه و مجزا محسوب می شوند. در این امر، بدعتی وجود ندارد. ضرب و شتم که به خودی خود قابل مجازات است، ممکن است بخشی از جرمی بزرگتر مثل سرقت باشد. از این رو، در اقامه دعوا به شکل صحیح، بایستی برای هر دو جرم اتهام وارد کرد. پس در اینجا، می توان كشتن مردم بی دفاع در طول جنگ را جنایت جنگی محسوب کرد، اما در عین حال همین كشتار بخشی از یک جنایت دیگر نیز به شمار می آید؛ جنایتی بزرگتر که می توان آنرا نسل کشی یا جنایت علیه بشریت نامید. این تمایزی است که ما در اقامه دعوا مطرح می کنیم و واقعیتی بسیار مهم است. برای جلوگیری از هرگونه برداشت اشتباه، اجازه دهید که در ابتدا تفاوت بین این دو نوع جرم را توضیح دهم. جنایات جنگی، اعمال یا غفلت هایی است که منجر به نقض قوانین و عرف معمول جنگ می شوند. ماهیت این جنایات به گونه ای است که فقط اتباع کشور متخاصم را متأثر می کند و ارتکاب آن در زمان صلح ممکن نیست. جنایت علیه بشریت، اما، از حد و مرز مشخصی برخوردار نیست. تفاوت اصلی بین این نوع جنایت و جنایت جنگی در این است كه نقض سازمان یافته حقوق بنیادین انسان ها در هر زمان و علیه اتباع هر کشوری را در بر می گیرد.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.