قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه نورنبرگ: گورينگ شهادت می دهد

هرمان گورینگ فرمانده نیروی هوایی آلمان بود. او یکی از 22 جنایتکار عمده جنگی بود که در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ محاکمه شدند. در اینجا، گورینگ درباره حکم خود در 31 ژوئیه 1941 شهادت می دهد که به موجب آن به راینهارد هایدریش، رئیس اداره مرکزی امنیت رایش، اختیارات لازم جهت برنامه ریزی به اصطلاح "راه حل مسئله یهودیان" را می دهد. دادگاه، گورینگ را در تمام موارد اتهامی گناهکار شناخت و او را به مرگ محکوم کرد. گورینگ اندکی قبل از اعدام خودکشی کرد.

نسخه كامل

"خیر، به هیچ وجه درست نیست." "بسیار خوب، شما ترجمه خود را ارائه کنید." "... وظیفه محول شده به شما در حکم 24 ژانویه 1939 مبنی بر حل مسئله یهودیان به صورت مهاجرت یا تخلیه -مناسب ترین راه حل ممکن در مدت زمان معین- بدینوسیله به شما اختیار تام می دهم تا طرحی کلی برای اقدامات سازمانی، عملی و مادی آماده کنید برای اجرای-- و اینجا به کلمه مهمی می رسیم که اشتباه ترجمه شده است؛ در اینجا آمده است "راه حل کامل" و نه "راه حل نهایی"؛ برای اجرای راه حل کامل مسئله یهودیان در سرتاسر قلمرو تحت نفوذ آلمان در اروپا." " خود این موضوع به رئیس پلیس امنیتی و سازمان امنیت و ژنرال اس اس، هایدریش محول شده بود؛ آیا در این مورد حق با ماست؟" "بله صحیح است."


برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.