قطعه فیلم های تاریخی

استقرار مجدد نیروهای نظامی در راین لند

بر اساس مفاد معاهده 1919 ورسای، آلمان (که در جنگ جهانی اول شکست خورده بود) اجازه نداشت نیروهای نظامی خود را در منطقه غیرنظامی راین لند (ناحیه ای در آلمان غربی، هم مرز با فرانسه، بلژیک و قسمتی از هلند) مستقر کند. در معاهده چنین قید شده بود که نیروهای متفقین -از جمله سربازان ایالات متحده- منطقه را اشغال خواهند کردند. هیتلر در 7 مارس 1936 مفاد معاهده را آشکارا نقض کرده و دستوراشغال مجدد این منطقه توسط نیروهای آلمان را صادر کرد. هیتلر روی این مسئله حساب می کرد که قدرت های غربی مداخله نخواهند کرد. اگرچه بریتانیای کبیر و فرانسه این عمل هیتلر را محکوم کردند، اما هیچ یک کاری برای اجرای مفاد معاهده انجام ندادند. این قطعه فیلم نیروهای آلمانی را هنگام ورود به راین لند نشان می دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • UCLA Film and Television Archive

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.