تاریخ شفاهی

ویلیام (ولک) لوکزنبرگ از اولین شب تهاجم آلمان به لهستان می‌گوید

كمی پس از حمله آلمان به لهستان در سپتامبر1939، به خانواده ویلیام دستور دادند به یک محله یهودی نشین بروند و برادرش به اردوگاه کار فرستاده شد. ویلیام به مأموران رشوه داد تا برادرش را از بیمارستانی که قرار بود تخلیه شود و بیماران آن به آشویتس فرستاده شوند، مرخص کنند. ویلیام پس از فرار از اردوگاه به منظور پرستاری از برادرش زندانی شد. او به بلشهامر، گلایویتس (محلی که همسر آینده اش را ملاقات کرد) و اردوگاه های دیگر فرستاده شد. ویلیام هنگام راه پیمایی مرگ نزدیک مرز اتریش از حال رفت، اما سپس آزاد شد. والدین و برادرش کشته شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.