سرگذشت ها

بر اساس نام خانوادگی:
آیدا ادلشتاین  Ida Edelstein

آیدا ادلشتاین Ida Edelstein

تاریخ تولد: March 6, 1888 in هوستون, چکسلواکی

ویلهلم ادلشتاین  Wilhelm Edelstein

ویلهلم ادلشتاین Wilhelm Edelstein

تاریخ تولد: July 1, 1914 in وين, اتريش

یوزف ادِلشتاین Josef Edelstein

یوزف ادِلشتاین Josef Edelstein

تاریخ تولد: May 14, 1874 in هوزنیتسه Hvozdnice, چکسلواکی

آلیس ادلشتاین فریدمن Alice Edelstein-Friedmann

آلیس ادلشتاین فریدمن Alice Edelstein-Friedmann

تاریخ تولد: October 20, 1919 in هوستون, چکسلواکی

مارتین اسپت  Martin Spett

مارتین اسپت Martin Spett

تاریخ تولد: December 2, 1928 in تارنوف, لهستان

بن استرن Ben Stern

بن استرن Ben Stern

تاریخ تولد: September 21, 1921 in ورشو, لهستان

اوسی استویکا  Ossi Stojka

اوسی استویکا Ossi Stojka

تاریخ تولد: 1936 in اتريش

سیا استویکا Ceija Stojka

سیا استویکا Ceija Stojka

تاریخ تولد: 1933 in کروبات بِی نیلفیلد, اتریش

کارل استویکا Karl Stojka

کارل استویکا Karl Stojka

تاریخ تولد: April 20, 1931 in وامپرشدورف, اتریش

ماری سیدی استویکا   Marie Sidi Stojka

ماری سیدی استویکا Marie Sidi Stojka

تاریخ تولد: 1906 in اتريش

یوهان (هانسی) استویکا  Johann (Hansi) Stojka

یوهان (هانسی) استویکا Johann (Hansi) Stojka

تاریخ تولد: 1929 in اتريش

اِما شُوارزوا اِسکوتِزکا Ema Schwarzova Skutezka

اِما شُوارزوا اِسکوتِزکا Ema Schwarzova Skutezka

تاریخ تولد: September 6, 1876 in یونیکوف, چکسلواکی

رابرت اسکوتکی  Robert Skutecky

رابرت اسکوتکی Robert Skutecky

تاریخ تولد: March 24, 1903 in برنو, چکسلواکی

سم اشپیگل  Sam Spiegel

سم اشپیگل Sam Spiegel

تاریخ تولد: August 23, 1922 in کُژینیتسه, لهستان

سوزان اشتراوس Susan Strauss

سوزان اشتراوس Susan Strauss

تاریخ تولد: January 9, 1926 in واخا, آلمان

اتل اشترن  Ethel Stern

اتل اشترن Ethel Stern

تاریخ تولد: 1919 in ورشو, لهستان

شلومو اشترنسکوپاکیویتسه  Shlomo Szczupakiewicz

شلومو اشترنسکوپاکیویتسه Shlomo Szczupakiewicz

تاریخ تولد: 1899 in

یوهان اشتوسیر

یوهان اشتوسیر

تاریخ تولد: May 29, 1909 in تکلسبرگ, اتریش

آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

آیدا اشتوکوپایویچ Ida Szczupakiewicz

تاریخ تولد: May 15, 1930 in

پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

پِشا اشکوپاکیویچ Pesia Szczupakiewicz

تاریخ تولد: November 15, 1911 in نور, لهستان

ردولف اکوهن Rudolf Acohen

ردولف اکوهن Rudolf Acohen

تاریخ تولد: June 4, 1922 in آمستردام, هلند

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.